Trainingen

Onze trainingen zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld en kenmerken zich door de praktijkgerichtheid, actualiteit en integraliteit. De nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied en de vaak voorkomende knelpunten worden met u doorgenomen, toegelicht aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie. De combinatie van theorie, integraliteit, actualiteit en met name de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk, maken deze trainingen uniek.
Opfristraining toezichthouder Drank- en Horecawet


Data: 13 april 2017
Locaties: Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht
Deze opfriscursus is bedoeld voor gediplomeerde toezichthouders Drank- en Horecawet die ook als zodanig werkzaam zijn in de praktijk.

Jurisprudentiebespreking bijzondere wetten


Data: 1 juni 2017
Locaties: Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht
Tijdens deze dag worden de meest belangwekkende gerechtelijke uitspraken besproken en ontvangt u daarvan een digitaal handboekje.

Actualiteitendag Bijzondere Wetgeving


Data: 20 maart en 20 juni 2017
Locaties: Cursus- en vergadercentrum Domstad in Utrecht
Met de Actualiteitendag Bijzondere Wetgeving wordt u weer geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied.

Training "Evenementen(coördinator) in de praktijk" (modulaire opbouw)


Data:    14 en 21 maart 2017
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad
Tijdens deze training worden nadrukkelijk ingegaan op de veiligheidszorg bij evenementen, het identificeren van de verschillende risico's en het op grond daarvan nemen van toepasselijke beheersmaatregelen. Crowdmanagement, het gebruik van social media en is daarvan een belangrijk onderdeel. Tijdens deze training worden tevens relaties gelegd met andere aan een evenement gelieerde vergunningen en ontheffingen, wordt het proces van vergunningverlening bij reguliere, aandachts- en risicovolle evenementen uitgebreid toegelicht en wordt de opbouw en uiteindelijke inhoud van de evenementenvergunning besproken.

Tweedaagse opleiding APV en Bijzondere Wetten


Datum: 15 en 22 juni 2017
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
De diversiteit aan actuele onderwerpen, de combinatie van theorie, integraliteit, actualiteit en praktische toepassing, maakt deze opleiding zeer geschikt voor medewerkers die voor het eerst kennismaken met het vakgebied van bijzondere wetten.

8-daagse opleiding Gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet


Startdatum: 14 september 2017
Open-inschrijvingstraining gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet. Na de opleiding moet de cursist in staat worden geacht de aan zijn/haar functie opgedragen taken in het kader van handhaving van de Drank- en Horecawet zelfstandig uit te kunnen voeren en heeft de cursist kennis van en inzicht in de verschillende handhavingsinstrumenten die de wet biedt.

Eendaagse training Drank- en Horecawet


Datum: 13 juni 2017
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht
De Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 gewijzigd. Tijdens deze training komen alle wijzigingen van de wet en de toepassing in de dagelijkse praktijk uitgebreid aan bod. Tijdens deze training worden situaties daar waar mogelijk toegelicht aan de hand van actuele jurisprudentie.

Informatiebijeenkomst bijzondere wetten


Datum: 23 mei 2017
Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Tijdens deze informatiebijeenkomsten worden actualiteiten op het vakgebied besproken, worden daarvoor sprekers uitgenodigd en kunnen deelnemers vooraf vragen kenbaar maken die tijdens de dag zullen worden besproken.

Eendaagse training prostitutiewetgeving


In de vergadering van de Eerste Kamer op 30 oktober 2012 heeft de voorzitter tijdens de behandeling van het wetsvoorstel “Regels betreffende de regulering van prostitutie en het bestrijden van misstanden in de seksbranche” vastgesteld dat het wetsvoorstel wordt aangehouden. De minister van Veiligheid en Justitie zal zich herbezinnen op het tijdens de behandeling in de Eerste Kamer besprokene en zal op enig moment al dan niet erop terugkomen in de Eerste Kamer. De Kamer heeft aangegeven graag van de minister te horen wanneer dat zal gebeuren of dat hij bij nader inzien zal besluiten om niet met dit wetsvoorstel door te gaan, maar mogelijkerwijs een ander wetsvoorstel of helemaal geen voorstel in te dienen bij de Kamer. Gelet op deze onduidelijkheid van dit moment, zullen wij eerst afwachten welke weg dit wetsvoorstel zal bewandelen en aan de hand daarvan beoordelen of een training over deze nieuwe wet nog in de rede zal liggen.

Training "Bibob-gesprekstechnieken”


Deze training wordt alleen als training op maat aangeboden.
Als de Bibob-waarheid niet boven tafel komt. Wanneer u begint aan het "eigen huiswerk" bij een Bibobonderzoek, dan bent u mede afhankelijk van de informatievoorziening van de aanvrager van de vergunning of van de vergunninghouder. Daarbij zal deze partij vaak proberen om de zaak voor hem of haar zo rooskleurig mogelijk voor te stellen..

2-daagse Powertraining Wet Bibob (bestuurlijk, juridische zaken en financieel management)


Datum: 15 en 22 mei 2017
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht
Naast een inhoudelijke bespreking van de wet Bibob, geeft deze training ook inzicht in de juridische, bestuurlijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke kant van het toepassen van de Wet Bibob. Tevens wordt stilgestaan bij de inhoud van het Bibobbeleid en wordt aan de hand van vele praktijkdocumenten en –situaties uitgelegd waar je op moet letten bij een vergunningsaanvraag en welke gegevens moeten worden ingediend.

Tweedaagse cursus Horecarecht, in theorie en praktijk


Data: 4 en 11 april 2017
Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht
Tijdens deze tweedaagse training wordt uitgebreid stilgestaan bij de inhoud en integrale toepassing van de (nieuwe) Drank- en Horecawet, het exploitatievergunningenstelsel (APV), de Wet op de kansspelen, de wet Bibob, de Winkeltijdenwet (i.r.t. horecabedrijven) en geluidsaspecten in en rondom horecabedrijven.

Tweedaagse training Drank- en Horecawet


Datum: 30 maart en 6 april 2017
Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht
Het verschil tussen de eendaagse training Drank- en Horecawet en deze tweedaagse training is dat de Drank- en Horecawet tijdens deze training niet per onderwerp wordt besproken, maar artikelsgewijs en dat elk artikel uitgebreid wordt besproken en toegelicht aan de hand van foto’s, praktijkvoorbeelden, actuele jurisprudentie.